Yüksek Seçim Kurulu 65 bin TL maaşla personel alımı yapıyor: Başvurular KPSS şartsız!

Resmi Gazete’de yayınlanan ilana nazaran; Yüksek Seçim Konseyi Başkanlığı merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere kelamlı imtihan muvaffakiyet sırasına nazaran yapılacak yerleştirme ile 12 kişilik kontratlı bilişim çalışanı alacak.

BRÜT MAAŞ 65 BİN LİRAYI BULACAK

Sözleşme müddetleri mali yıl ile sonludur. Kontratlı Bilişim İşçisine, 375 sayılı Kanun Kararında Kararnamenin ek 6 ncı hususu kararı uyarınca mukavele fiyatı dışında rastgele bir isim altında (ek ödeme, fon, fazla mesai v.s.) ayrıca bir ödeme yapılamaz. Aylık brüt kontrat fiyatı tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü hususunun (B) fıkrasına nazaran istihdam edilenler için 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Şurası Kararı ile yürürlüğe konulan Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Asılların 3 üncü hususunda tespit edilen mukavele fiyat tavanının (01.07.2022 – 31.12.2022 tarihleri ortasında belirlenen bürüt fiyat tavanı 16.277,45 TL’dir) Kontratlı Bilişim Çalışanı Durumları Tablosunda belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak fiyat olacaktır. Fakat Başkanlığımız, üstteki tavan fiyatın altında mukavele düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. 

GENEL KURALLAR NELER?

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci unsurunda sayılan genel kaideleri taşımak, 

  • Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve sanayi mühendisliği kısımlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

  • (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik kısımlarından, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren kısımları ile istatistik, matematik ve fizik kısımlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen kısım mezunları aylık brüt mukavele fiyat tavanının 2 katı için müracaat yapabilirler.) 

  • Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin idaresi konusunda yahut büyük ölçekli ağ sistemlerinin heyetimi ve idaresi konusunda fiyat tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıl, 3 (üç) katını geçmeyecekler için en az 5 (beş) yıl ve 4 (dört) katını geçmeyecekler için en az 8 (sekiz) yıl mesleksel deneyime sahip bulunmak, (Mesleki deneyimin belirlenmesinde; bilişim çalışanı olarak 657 sayılı Kanun’a tabi takımlı yahut birebir Kanun’un 4 üncü hususunun (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Kararında Kararname’ye tabi kontratlı statüdeki hizmetler ile özel kesimde toplumsal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle emekçi statüsünde bilişim işçisi olarak geçtiği belgelenen hizmet mühletleri dikkate alınır.) 

  • Bilgisayar etraf ünitelerinin donanımı ve kurulan ağ idaresi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla yeni programlama lisanlarından en az ikisini bildiğini belgelemek, 

  • Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak yahut askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyahut ertelenmiş yahut yedek subay sınıfa geçirilmiş olmak, 

  • Hizmetin gerektirdiği nitelikler ile muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma, süratli öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünebilme, kadro çalışmasına yatkın olma ve irtibat hüneri yüksek olma, ağır ve gerilimli iş temposuna ayak uydurabilme ve belgelemeye (dokümantasyon) kıymet vererek belgeleme yeteneklerine sahip olmak.  

SİSTEME YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER 

a) Fotoğraflı ve ayrıntılı özgeçmiş: Fotoğraflı ve ayrıntılı bir halde pdf formatında hazırlanan özgeçmiş müracaat esnasında yüklenmesi gerekecektir. (İlgili evrak eDevlet üzerinde Yüksek Seçim Şurası Başkanlığı – Meslek Kapısı Kamu İşe Alım hizmetinden yapılan müracaat esnasında yüklenecektir.) 

b) Mezuniyet Evrakı: Mezuniyet bilgileri e-Devlet üzerinde Yükseköğretim Kurumundan otomatik olarak gelmektedir. Yurt içindeki yahut yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan tahsil durumuna ait denkliği olan adayların, e-Devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” basamağı altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına ilgili dokümanı pdf formatında kesinlikle yüklemeleri gerekmektedir. 

c) Yabancı Lisan Puanına Ait Evrak: Varsa, son müracaat tarihi itibariyle geçerliliği bulunan İngilizce lisanında YDS/e-YDS puanı e-Devlet üzerinden ÖSYM’den otomatik olarak gelmektedir. Fakat İngilizce lisanında YDS/e-YDS denkliği YÖK tarafından kabul edilen öteki yabancı lisan imtihanına ait evrakın e-Devlet Başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” etabı altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına ilgili dokumanı pdf formatında kesinlikle yüklenmesi gerekmektedir. 

ç) Mesleksel Deneyim Mühletini Gösteren Dokümanlar: Çalışılan iş yerinin niteliğine nazaran alınacaktır. Buna nazaran: – Özel kesimde çalışılan mühletler için SGK hizmet dökümü, – Kamu kurumlarında çalışılan mühletler için kurumdan alınacak evrak, 

(*Mesleki çalışma müddetlerini gösteren evrakları imzalayan bireylerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile konum bilgilerinin de birebir doküman içerisinde ayrıyeten yer alıyor olması gerekmektedir. Müracaat kıymetlendirme kurulu, sağlanan bilgi ve dokümanların doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgileri ve dokümanları onaylayan gerçek ve/veya hükmî bireylerle irtibata geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve evrakların doğruluğu teyit edilmezse adayın kelam konusu deneyimi dikkate alınmayacaktır. Mesleksel deneyim müddetlerinde; lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır. Adayın müracaat yaptığı tarih prestiji ile mesleksel deneyim mühletini doldurmuş olması gerekmektedir. *e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkotlu evrak yahut kurumdan alınacak doküman e-Devlet üzerinde Yüksek Seçim Şurası Başkanlığı – Meslek Kapısı Kamu İşe Alım hizmetinden yapılan müracaat esnasında yüklenecektir.)  

d) Mesleksel Deneyim Koşulunu Gösteren Dokümanlar: Başvurulan konumlar için özel kurallarda belirtilen mesleksel deneyim koşulunu gösteren ve hakim olunması istenen alanlar ile birlikte tecrübe sahibi olunması istenen alanlarda bu durumu gösteren evrakların en az; başvurulan durumlar ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı, çalışma mühletleri üzere bilgileri içeriyor olması gerekmektedir. İstenen mesleksel deneyim kaidesini gösteren dokümanlar, bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki bağlı olunan yöneticiler, kelam konusu hizmetlerde/projelerde birlikte çalışılan öteki yöneticiler yahut ilgili insan kaynakları ünitelerinden en az biri tarafından ıslak imzalanmış ve varsa kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır. İstenen mesleksel deneyim kaidesini gösteren evrakları imzalayan şahısların erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile durum bilgilerinin de tıpkı doküman içerisinde ayrıyeten yer alıyor olması gerekmektedir. Müracaat kıymetlendirme komitesi, sağlanan bilgi ve evrakların doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgileri ve dokümanları onaylayan gerçek ve/veya hükmî bireylerle bağlantıya geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve dokümanların doğruluğu teyit edilmezse adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır. Yalnızca ilgili kurum/kuruluşta çalıştığını gösteren, içeriğinde başvurulan durumlar ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı, çalışma müddetleri üzere bilgileri içermeyen evraklar geçersiz sayılacaktır. İlgili evrak e-Devlet üzerinde Yüksek Seçim Heyeti Başkanlığı – Meslek Kapısı Kamu İşe Alım hizmetinden yapılan müracaat esnasında yüklenecektir. Evrakın aslı mülakat günü Başkanlık görevlilerine ibraz edilecek ve Başkanlığımız tarafından tasdik edilerek aslı iade edilecektir. Aslını ibraz edemeyenler mülakata alınmayacaktır.  

e) En az 2 (iki) Programlama Lisanını Bildiğini Gösteren Evraklar: Tamamlanan eğitim yahut sertifikalandırma programlarından alınacaktır. Rastgele bir eğitim yahut sertifikalandırma programından alınmış bir doküman ibraz edemeyen ya da bu kapsamda ibraz ettikleri dokümanlarda en az 2 (iki) programlama lisanını bildiğini gösteremeyen adaylar için mezun oldukları fakültelerden onaylı transkript de kabul edilecektir. Mezun olunan fakültelerce verilen transkript, programlama lisanlarını açık biçimde belirtmelidir. Aksi durumda bu derslerin içeriği ve hangi programlama lisanlarının öğretildiği ile ilgili Kısım Başkanlığı, Fakülte Dekanlığı ve/veya Üniversite Rektörlüğü tarafından onaylı evrak, transkript ile birlikte ayrıyeten ibraz edilmelidir. İlgili evrak e-Devlet üzerinde Yüksek Seçim Heyeti – Meslek Kapısı Kamu İşe Alım hizmetinden yapılan müracaat esnasında yüklenecektir. Evrakın aslı mülakat günü Başkanlık görevlilerine ibraz edilecek ve Başkanlığımız tarafından tasdik edilerek aslı iade edilecektir. Aslını ibraz edemeyenler mülakata alınmayacaktır.  

f) Sertifikalar: Başvurulan durumlar için özel kurallarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren dokümanlardır. İlgili doküman e-Devlet üzerinde Yüksek Seçim Heyeti Başkanlığı – Meslek Kapısı Kamu İşe Alım hizmetinden yapılan müracaat esnasında yüklenecektir. Bu dokümanlar imtihanla alınmış olmalıdır. Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama prosedürleriyle Başkanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi üzere bilgi ve dokümanların sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve evraklarla sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse kelam konusu sertifika dikkate alınmayacaktır. Dokümanın aslı mülakat günü Başkanlığımız görevlilerine ibraz edilecek ve Başkanlığımız tarafından tasdik edilerek aslı iade edilecektir. Aslını ibraz edemeyenler mülakata alınmayacaktır.  

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvurular 27.09.2022 tarihinde saat 10:00’da başlayıp, 06.10.2022 tarihinde saat 23:59:59’da sona erecektir. Müracaatlar e-Devlet üzerinden “Yüksek Seçim KuruluKariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti yahut Meslek Kapısı internet adresinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) elektronik olarak yapılacaktır. Şahsen müracaat alınmayacak olup, posta yahut öteki yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

Adaylar, ilan edilen durumlardan birinci ve ikinci tercih olmak üzere en fazla 2 (iki) farklı durum için tercih yapabileceklerdir.

İLANIN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir